Görme Engelliler

USTA ÖĞRETİCİLİK BAŞVURULARI

2013 - 2014 Eğitim Öğretim yılında, kurumumuzca merkez ve köylerde açılacak kurslarda ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığında ücretli usta öğretici görevlendirilmek üzere başvurular alınacaktır.

 

USTA ÖĞRETİCİLİK BAŞVURU DUYURUSU

   2013–2014 Eğitim ve Öğretim yılında Merkezimizde Kısmi Süreli ücretli usta öğretici veya ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenlerin 02/09/2013 -13/09/2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle beraber müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

 

 MÜRACAATTA İSTENEN EVRAKLAR

 

1-Usta Öğretici Müracaat Formu (Halk Eğitim Merkezinden alınacak)

2-Diploma, Ustalık Belgesi, Usta Öğretici Belgesi, Kurs Bitirme Belgesi,

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Savcılıktan iyi hal kâğıdı

5- Sağlık ocağından sağlık raporu

6- İki adet vesikalık resim,

7- Daha önce halk eğitim merkezlerinde çalıştıysa bunu gösteren belge

NOT: Usta Öğreticilik Müracaatında bulunacaklar aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

 

                                                                                                                                           A.Nevzat TANIŞIK

                                                                                                                         Orhaneli Halk Eğitim Merkez Müdürü  

 

 

Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

 

Merkezlerde görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;

 

a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak.

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

e) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek,

f) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda olanlardan ayrıca diploma, ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez.

g) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı aranır.